E度首页 论坛(在线 人) | 空间 | 作文 | 奥数 | 中考 | 高考 | 英语 | 幼教 | 网校 | 家教 | 网址
英语网 英语上海站 > 小学英语题库 > 小学三年级英语试题 > 正文

3A练习题(按要求写单词)

来源:家长帮社区 文章作者:周济 2010-09-17 14:22:53

[标签:练习题 要求 单词]

中小学英语学习必备APP

3A期末复习练习之一--字母 一、 按顺序写出26个字母,并圈出元音字母。 二、 左邻右舍。 1. 2. Cc Rr 3. Ss 4. Kk 5. I 6. o 三、 大小写互换。 rice skating guitar KITCHEN STAPLER TROUSERS 四、 填

 3A期末复习练习之一--字母

 一、 按顺序写出26个字母,并圈出元音字母。

 二、 左邻右舍。

 1.                                           2.

 Cc                                            Rr

 3.              Ss                           4.                Kk

 5.               I                           6.                o

 三、 大小写互换。

 rice                   skating                        guitar

 KITCHEN              STAPLER                     TROUSERS

 四、 填入下列单词所缺字母,并写出中文意思。

 1.       pple(      )

 2.  d     g (      )

 3.  b      rd(      )

 4.     lephant(      )

 5.  blo    e (

 3A期末复习练习之二--单词

 一、 找出与所给单词不属于同类的。

 1.  (       )  mango         A. monkey     B. apple       C. pineapple

 2.  (       )  blue          A. black      B. peaches     C. brown

 3.  (       )  Mrs           A. Mr.        B. Miss        C. Mum

 4.  (       )  White         A. Black      B. orange      C. Green

 5.  (       )  brother       A. banana     B. sister      C. mother

 6.  (       )  her           A. my         B. your        C. she's

 7.  (       )  cinema        A. ice cream  B. supermarket C. the Great Wall

 8.  (       )  light         A. tap        B. Walkman     C. watermelon

 9.  (       )  egg           A. coffee     B. hamburger   C. cake

 10. (       )  big           A. short      B. small       C. hair

 11. (       )  he's         A. I'm       B. she's      C. your

 12. (       )  thin          A. tall       B. man         C. fat

 二、 找出与所给单词属于同类的。

 1.  (       )  English       A. long       B. Chinese     C. pineapple

 2.  (       )  white         A. Black      B. Brown       C. red

 3.  (       )  elephant      A. mango      B. mother      C. monkey

 4.  (       )  night         A. milk       B. good        C. morning

 5.  (       )  egg           A. fat        B. cat         C. hamburger

 6.  (       )  long          A. tall       B. girl        C. shirt

 7.  (       )  milk          A. cake       B. juice       C. jacket

 8.  (       )  cinema        A. school     B. brown       C. mango

 9.  (       )  door          A. black      B. window      C. telephone

 10. (       )  ten           A. peach      B. nine        C. hair

 11. (       )  table         A. blouse     B. white       C. chair

 12. (       )  my            A. eye        B. his         C. you

 三、 找出不属于同一类的单词。

 1.  (       )  A. pencil         B. pencil-box      C. zebra

 2.  (       )  A. skirt          B. T-shirt         C. short

 3.  (       )  A. park           B. ruler           C. Xi'an

 4.  (       )  A. bike           B. apple           C. pineapple

 5.  (       )  A. Miss Gao       B. Mr Green        C. Mr Li

 6.  (       )  A. brother        B. mother          C. Yang Ling

 7.  (       )  A. home           B. school          C. bed

 8.  (       )  A. cake           B. tiger           C. hamburger

 9.  (       )  A. ice-cream      B. tea             C. milk

 10. (       )  A. mango juice    B. orange          C. orange juice

 11. (       )  A. cinema         B. supermarket     C. bus

 12. (       )  A. dress          B. telephone       C. fridge

 13. (       )  A. sofa           B. chair           C. banana

 14. (       )  A. brown          B. blue            C. bird

 15. (       )  A. book           B. cat             C. tiger

 • 证书对小升初的作用2010年4月27日小升初专家金恒瑞老师做客E度访谈...[详细]
 • 备战小升初的艰辛历程导读:E度网友“还是为了孩子”做客E度访谈,传...[详细]
 • 如何考入二附文理科?导读:北师大二附校长助理王华老师接受E度访谈...[详细]
 • 一模后如何归纳总结导读:2010年4月21日学而思名师康睿做客E度访谈...[详细]